» مرکز خدمات و ستاد » مرکز خدمات سرمایه گذاری » وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری

وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری

وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری

الف) وظایف مرکزقبل ازاخذ مجوزسرمایه گذاری خارجی

    * پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری خارجی دراستان وپیگیری امور مربوط به سرمایه گذاریها ازطریق دستگاههای اجرایی ذیربط

    * اطلاع رسانی وارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران درارتباط باکلیه امورمربوط به پذیرش وحمایت ازسرمایه گذاری خارجی

    * انجام هماهنگی های لازم درامورمربوط به اخذمجوزهای موردنیازسرمایه گذاران ازدستگاههای اجرایی استان

    * دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجی به همراه سایرمدارک موردنیازوارائه آنها به سازمان سرمایه گذاری

ب)وظایف مرکزبعدازاخذ مجوز

    * انجام هماهنگی های لازم درامورمربوط به ورود وبکارگیری سرمایه خارجی دراجرا،راه اندازی وبهره برداری پروژه های سرمایه گذاری خارجی

    * پیگیری مشکلات اداری متقاضیان سرمایه گذاری خارجی باسایر دستگاههای اجرایی وانجام بازدیدهای مستمر ازپروژه های سرمایه گذاری خارجی دراستان

    * ایجاد هماهنگی بین دستگاهها درجهت رفع مشکلات وموانع مربوط به سرمایه گذاری خارجی وانعکاس مشکلات به استاندار وبهره گیری ازحمایت های استانداردرجهت رفع مشکلات موجود

ج) وظایف مرکزدراموراجرایی ومحتوایی

    * شناسایی وگردآوری فرصتهای سرمایه گذاری استان درفرمت ارائه شده توسط سازمان سرمایه گذاری

    * برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی ، مسئولین و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان    باموضوع سرمایه گذاری خارجی وروشهای تامین مالی بین المللی ومسائل مرتبط

    * معرفی استان وتوانمندیهای اقتصادی آن بابکارگیری ابزارهای تبلیغاتی واطلاع رسانی


لینک ها

تماس با ما

تهران ، میدان امام خمینی (ره) خیابان باب همایون خیابان صور اسرافیل خیابان داور - وزارت امور اقتصادی و دارایی -  سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

صندوق پستی: 4618/ 11365
 
ساعت کاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 16 می باشد.
نقشه صفحه اصلی